SHGM Havacılık Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

HAVACILIK UZMAN YARDIMCISI PERSONEL ALIM İLANI

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne yarışma sınavı İle 5431 Sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanunun 25inci Maddesi uyarınca İdari Hizmet Sözleşmesinde istihdam edilmek üzere 20 “Havacılık Uzman Yardımcısı” personeli alınacaktır.

1. GENEL BİLGİLER

Havacılık Uzmanları, 17.07.2012 tarih ve 28356 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Havacılık Uzmanlığı Yönetmeliğinin 23üncü Maddesindeki yetkilere sahip ve anılan Yönetmelikte belirtilen görev ve sorumlulukları yerine getirmekle mükellef olan, ücret ve mali haklar dışında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabii İdari Hizmet Sözleşmeli personeldir.

ALAN SAYI
Uluslararası İlişkiler, Maliye Bölümü 6
Elektrik, Elektronik, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 2
Çevre Mühendisliği 1
Bilgisayar Mühendisliği 1
Uçak Mühendisliği 2
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği 8
Toplam 20

Genel Müdürlük, yapılacak sınavlar sonucunda yukarıda belirtilen sayılarda başarılı aday bulunmadığı takdirde başarılı olan aday sayısı kadar eleman alabilir.

2. SINAV HAKKINDA GENEL BİLGİLER

A. Sınava Katılma Şartları:

Sınava katılabilmek için:

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde 35 yaşını doldurmamış olmak,

3) En az 4 yıllık eğitim veren üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin Uluslararası İlişkiler ve Maliye bölümlerinden, sivil hava ulaştırma işletmeciliği bölümünden, mühendislik fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,

4) Görevini yurtiçinde ve yurtdışında yapmaya engel hali bulunmamak,

5) T.C. Yüksek Öğretim Kurulu Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, 07-08 Temmuz 2012 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS),

a. Uluslararası İlişkiler alanı için KPSSP-33 türünden en az 80 puan almış olmak,

b. Maliye alanı için KPSSP-24 türünden en az 80 puan almış olmak,

c. Elektrik-Elektronik-Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği alanları için KPSSP-7 türünden en az 80 puan almış olmak,

ç. Çevre Mühendisliği alanı için KPSSP-7 türünden en az 80 puan almış olmak,

d. Bilgisayar Mühendisliği alanı için KPSSP-7 türünden en az 80 puan almış olmak,

e. Uçak Mühendisliği alanı için KPSSP-7 türünden en az 80 puan almış olmak,

f. Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği alanı için KPSSP-3 türünden en az 80 puan almış olmak.

(Yapılacak olan yarışma sınavına katılacak olan aday sayısı, göreve başlatılacak pozisyon sayısının 5 katı kadar olacaktır. Son sıradaki adayla eşit puana sahip olan adaylar da yazılı sınava katılmaya hak kazanır.)

6) 07-08/07/2012 tarihlerinde ÖSYM tarafından yapılan KPSS’nin yabancı dil bölümünden (İngilizce) en az 42 soruya doğru cevap vermiş olmak veya Yabancı Dil Sınavından (2011 Mayıs-Kasım, 2012 Mayıs-Kasım, 2013 Nisan) en az (C) seviyesinde puan almış olmak veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak,

7) Vakıflar Bankası Maltepe Şubesi TR93 0001500158007292661483 no’lu hesaba sınav ücreti olarak 25 TL yatırmak gerekmektedir. (Sınav ücreti iade edilmeyecektir.)

B. Sınav Konuları, Sınav Yeri Ve Tarih:

Sınav yazılı ve sözlü olarak 2 aşamada yapılacaktır. Yazılı Sınav Konuları

ALAN KONULAR
Uluslararası İlişkiler Maliye Uluslararası Maliye, Uluslararası Mali Kurumlar, Uluslararası İktisat Politikası, Avrupa Birliği Ekonomisi
Bilgisayar Mühendisliği Uçak Mühendisliği Çevre Mühendisliği Elektrik, Elektronik, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Matematik 1,Matematik 2, Fizik 1, Fizik 2, Diferansiyel Denklemler, Lineer Cebir, Mühendislik Etiği
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Havacılıkta Emniyet Yönetimi ve Güvenliği, Havayolu Yönetimi, Hava Taşımacılığı Ekonomisi, Hava Kargo Taşımacılığı

Yazılı sınavda, 40 adet alan bilgisi ile 10 adet Sivil Havacılık mevzuatına ilişkin olmak üzere toplam 50 adet çoktan seçmeli soru sorulacaktır.

Adayların yazılı sınavda başarılı sayılabilmeleri için 100 puan üzerinden 70 puan almaları gerekmektedir.

Yazılı Sınav Tarihi Ve Yeri

Yazılı sınav 14 Eylül 2013 Cumartesi günü Anadolu Üniversitesinde/ESKİŞEHİR’ de yapılacaktır. Yarışma sınavı başvuru şartlarını taşıyan adaylara, yazılı sınav yeri ve saatinin belirtildiği “Sınav Giriş Belgesi” adreslerine postalanacak olup, ayrıca Genel Müdürlüğümüzün resmi internet sitesinde de ilan edilecektir.

Ancak isimleri ilan edilmiş adaylardan, sınava katılma şartlarını taşımadığı sonradan tespit edilenler, giriş sınavına alınmayacaktır. Adaylar, sınav öncesindeki kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport) ile sınav giriş belgelerini bulunduracaklardır.

Sözlü Sınav

Yazılı sınavda yüz tam puan üzerinden yetmiş puan ve üzerinde not almak şartıyla ilan edilen bölüm kontenjanına göre en yüksek puana sahip olan adaydan başlanarak, göreve başlatılacak pozisyon sayısının en fazla üç katına kadar aday, son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dâhil olmak üzere sözlü sınavına çağrılır.

Sözlü sınav, Ankara’da Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü binasında yapılacak olup, yazılı sınavı kazanan ve sözlü sınava katılacak adayların isimleri ile sözlü sınav tarihleri, Genel Müdürlüğümüzün resmi internet sitesinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü Sınav Konuları

– Sözlü sınavda aday aşağıdaki yönlerden değerlendirilir:

– Yazılı sınavda belirtilen konulardaki bilgi düzeyi,

– Kavrama, muhakeme etme, özetleme ve ifade etme yeteneği,

– Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

– Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

– Genel yetenek, genel kültür ve yabancı dil bilgisi,

– Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

– Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün faaliyet alanı ile ilgili mevzuat bilgisi.

Sözlü sınav sonuç değerlendirmesinde Genel Müdürlüğümüzce belirlenen Komisyon üyeleri tarafından her adaya ayrı ayrı verilen notların aritmetik ortalaması alınacaktır. Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmeleri için her bir üyeden 100 puan üzerinden en az 60 puan almaları kaydıyla ortalama en az 70 puan almaları gerekmektedir.

Yazılı ve sözlü sınav sonuçlarının aritmetik ortalamasından oluşan sınav sonuç puanı, en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacak ve en yüksek puan almış adaydan başlanarak kontenjan sayısı kadar aday işe alınacaktır. Bu nedenle sınav sonuç puanı 70 veya üzeri olan her aday sınavı kazanmış sayılmaz. Adayların yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamasının eşitliği durumunda, sırası ile yazılı sınavı, İngilizce dil seviyesi puanı ve sözlü sınav notu yüksek olan adaya sıralamada öncelik verilir.

3. SINAVA BAŞVURU ŞEKLİ VE GEREKLİ BELGELER:

a) Başvuru Şekli

Başvurular “Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, İnsan Kaynakları Müdürlüğü Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:128/A Maltepe/ANKARA” adresine şahsen veya posta yoluyla yapılacak olup 27.06.2013 günü saat 09.00’da başlayacak ve 10.07.2013 Çarşamba günü saat 16:00′ da sona erecektir. Başvuru esnasında aşağıda belirtilen belgelerin tümünün tamamlanmış olması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

b) Gerekli Belgeler

Başvuru Esnasında İstenen Belgeler:

1. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinden (www.shgm.gov.tr) temin edilerek başvuru sahibi tarafından eksiksiz doldurulmuş ve fotoğraf yapıştırılmış Havacılık Uzman Yardımcılığı Sınavı Başvuru Formu,

2. Üniversite diploması veya mezuniyet belgesinin (yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için denklik belgesiyle birlikte) aslı ya da kurum tarafından onaylı örneği,

3. KPSS sonuç belgesinin çıktısı (Adayların beyan ettikleri Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puanları Kurumumuzca ÖSYM Başkanlığından teyit edilecektir),

4. Vakıflar Bankası Ulaştırma Bakanlığı Şubesi TR73 0001 5001 5800 7297 0130 69 nolu hesabına sınav ücreti olarak 25 TL yatırıldığına dair dekontun aslı (Açıklama olarak ad, soyad ve TC kimlik no belirtilmelidir),

5. 4 adet biometrik fotoğraf (4,5×6 cm son altı ay içerisinde çekilmiş olacak.),

6. Eksik belge ve bilgileri bulunan adayların, eksikliklerini gidermeleri için 5 (beş) iş günü süre verilecek olup, bu süre içinde eksiklikleri gideremeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Yazılı sınavı kazanarak sözlü sınava katılacak adaylardan;

a) T.C. Kimlik numarası beyanı,

b) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumun bulunmadığına dair yazılı beyanı,

c) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,

ç) 4 adet vesikalık fotoğraf,

d) Sabıka kaydı olmadığına dair yazılı beyanı

İstenecektir.

Sonuçlar

Nihai sınav sonucu Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

4. Sınav Başvurusu İçin Müracaat Edilebilecek Yer:

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

GMK Bulvarı No:128/A Maltepe ANKARA

İnsan Kaynakları Müdürlüğü

Telefon: (0312) 203 60 25, (0312) 203 61 16, (0312) 203 60 97, (0312) 203 61 06, (0312) 203 62 00

Konumuzdan Başlıklar:
  • shgm

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git